Polityka prywatności

Szanowni Państwo, Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą Paprykowe Trio Catering Dietetyczny (dalej: Usługodawca) określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników serwisu www.paprykowtrio.pl (dalej: Serwis). Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę. 1. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników? W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) Usługodawca informuje, że administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownik) jest Usługodawca, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail kontakt@paprykowetrio.pl 2. Jakie dane osobowe Użytkowników przetwarzamy? Podczas składania zamówienia nowy Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych: 1) Imię i nazwisko; 2) Nazwa firmy i NIP w przypadku firmy; 3)

Szanowni Państwo,

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą Paprykowe Trio Catering Dietetyczny (dalej: Usługodawca) określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników serwisu www.mobilnycatering.pl (dalej: Serwis). Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.

Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?

W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO)

Usługodawca informuje, że administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownik) jest Usługodawca, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail kontakt@paprykowetrio.pl.

Jakie dane osobowe Użytkowników przetwarzamy?

Podczas składania zamówienia nowy Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych:

1) Imię i nazwisko;

2) Nazwa firmy i NIP w przypadku firmy;

3) Adres dostawy;

4) Adres e-mail;

5) Nr telefonu;

6) Dane potrzebne do dostawy diety;

7) Dane do faktury (opcjonalne).

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe Usługodawcy?

Podanie przez Użytkownika powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy z Usługodawcą, przez co nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo podać swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z Serwisu. 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników Państwa dane osobowe określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy zawartej z Usługodawcą, w szczególności do założenia i utrzymania konta w Serwisie, możliwości złożenia zamówienia, dokonania zakupu wybranych produktów i dostarczenia zamówienia przez naszego kierowcę (dalej: Kierowca) oraz możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną i obsługi Państwa reklamacji oraz zgłoszeń. Usługodawca zobowiązuje Kierowcę do zapewnienia pełnej ochrony przekazanych mu danych osobowych.

Przez jaki czas przechowujemy podane przez Państwa dane osobowe?

Dane określone w punkcie 2 Polityki prywatności, będą przechowywane do momentu usunięcia konta w Serwisie, a także po usunięciu konta w Serwisie jednie w celach:

1) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

2) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy z Usługodawcą.

Dane osobowe zebrane do celów marketingowych, na które Użytkownik wyraził odrębną zgodę, przechowujemy przez okres wykonywania działań marketingowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierają Państwo w Serwisie oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, naszym pracownikom i współpracownikom, w tym Kierowcom, dostawcy Serwisu, firmie hostingowej obsługującej naszą pocztę mailową, podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane również na rzecz podmiotu obsługującego płatności internetowe tj. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane również na rzecz podmiotu obsługującego płatności internetowe tj. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, reprezentowaną przez: Bartłomieja Gast – Prokurenta będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: Blue Media) w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.

Blue Media pełni rolę administratora przekazanych mu danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przechowywanie danych osobowych i prawa Użytkownika

Użytkownicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W trakcie zamawiania produktów, do momentu ostatecznego potwierdzenia poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, Użytkownicy posiadający konto w Serwisie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości email do Usługodawcy na adres: kontakt@paprykowetrio.pl

Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. Klienci posiadający konto w Serwisie o zmianie niniejszej Polityki prywatności zostaną poinformowani za pośrednictwem korespondencji e-mail.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG)?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Zespół

Paprykowe Trio Catering Dietetyczny